حاج محمد کریم فضلی
بنیانگذار
مهدی فضلی
مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ
اعضای هیئت مدیره
علی ابراهیمی کردلر
گروه صنعتی گلرنگ
علی ابراهیمی کردلر
رئیس هیات‌مدیره
شرکت سرمایه گذاری کوروش
حسین صبوری
نائب رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل
شرکت گسترش گلرنگ پخش
صالح منصوری
عضو هیات‌مدیره
 سیدمصطفی سیدحسینی
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
سیدمصطفی سیدحسینی
عضو هیات‌مدیره
حسین صفری
شرکت گسترش گلپخش اول
حسین صفری
عضو هیات‌مدیره