حاج محمد کریم فضلی
بنیانگذار
مهدی فضلی
مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ
اعضای هیئت مدیره
گروه صنعتی گلرنگ
علی ابراهیمی کردلر
رئیس هیات‌مدیره
شرکت سرمایه گذاری کوروش
مسعود گودرزی
نائب رئیس هیات‌مدیره
شرکت گسترش گلرنگ پخش
حسین صبوری
عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش
امیرخسرو فخریان
عضو هیات‌مدیره
شرکت گسترش گلپخش اول
هادی قانعی رضایی مقدم
عضو هیات‌مدیره