حاج محمد کریم فضلی
بنیانگذار
دکتر مهدی فضلی
مدیر عامل گروه صنعتی گلرنگ
دکتر علی ابراهیمی
رئیس هیات‌مدیره
دکتر مسعود گودرزی
نائب رئیس هیات‌مدیره
دکتر حسین صبوری
عضو هیات‌مدیره و مدیر عامل
دکتر امیرخسرو فخریان
عضو هیات‌مدیره
مهندس هادی قانعی رضایی مقدم
عضو هیات‌مدیره