ارزش آفرینی برای همه هم وطنان
صداقت و درستی
پــایبنــــدی به تعهداتمـــــان بـــه کلیه ذی‌نفعان و تقویت فرهنــــگ درستکاری در کلیه ابعاد کسب‌وکــار
ارزش آفرینی برای ذینفعان
در نظر گرفتن منافع تأمیـن ‌کنندگــان، سهامداران، فرانچایزگیرندگان و کلیــه کارکنان در تصمیمات
مشتری مداری
ارزش نهـــــادن به خــواسته ‌هــــا و انتظارات مشتـریان به بهترین شکـل
توفیق طلبی
دستیابی به موفقیت در موقعیت‌های رقابتی با تأکید براستانداردهای متعالی
نوآوری
پشتیبانی باورها و هنجارهای شرکــت از خلاقیت و نوآوری در کلیــه سطوح