ماموریت
Mission
خلق افقی
روشن
و ماندگار با ارزش آفرینی برای همه هم وطنان
ما به دنبال
افزایش رفـــاه جامعـه از طریق حذف واسطـه ‌ها تأمین مستقیـــم کـــالا با نظـــارت کیفی از مبــدأ تولیــد ارائــه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب هستیم.
ما برآنیم تا
با ارائــه خدمت باکیفیــت و بهـره‌وری زنجیره تأمین، نه‌ تنها برای مشتریـــان، که در تعامل با سرمایه‌هـای انسانـی و تمامی ذی‌نفعانمان به‌طور همه‌جانبــه منفعت ایجاد کنیم.
بیانیه ماموریت
افق کوروش آمده است تا با تمام کسانی که در تحقق اهداف آن نقش آفرینی می کنند رابطه‌ای تمام‌برد و بلندمدت ایجاد کند. ما برآنیم تا با تولید محصولات باکیفیت و بهره‌وری زنجیره تامین، نه‌تنها برای مشتریان، که در تعامل با سرمایه‌های انسانی و تمامی ذی‌نفعانمان به طور همه‌جانبه منفعت ایجاد کنیم.
ما به عنوان یک برند ایرانی در تلاشیم بستری برای زندگی بهتر و باکیفیت‌تر هم‌‍‌وطنان‌مان بسازیم.