گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش

گروه مدیریت صنعت خرده­ فروشی کوروش

درصد مالکیت: 84.7%

نماینده: آقای سید مصطفی سید حسینی

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو: غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

سوابق حرفه‌ ای: بیش از 9 سال سابقه مدیریتی

1.مدیر نظارت ارزشیابی گروه صنعتی گلرنگ ( 1391 -1397)

2.معاونت مالی و اقتصادي گروه سرمایه گذاري کوروش( 1397 -تاکنون)

3.مدیرعامل شرکت سبدگردان کوروش ( 1398-1400)

4.رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک کوروش (1401 -تاکنون)

5.عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش (1401 -تاکنون)