شرکت گسترش گلپخش اول

شرکت گسترش گلپخش اول

درصد مالکیت: 0.01%

نماینده: آقای هادی قانعی­ رضایی مقدم

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو  غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتري مديريت کارآفريني

سوابق حرفه‌ای:بیش از 23 سال سابقه مدیریتی

1.      نایب رئیس و عضو هیات مدیره شرکت کارخانجات لبنیات کرمان ( سهامی خاص) (1374 - 1377)

2.      مدیر تامین مالی و مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ (1383 -تاکنون)

3.      عضو هیات مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) ( 1383 - 1389)

4.      عضو هیات مدیره شرکت جاده ابریشم ( سهامی عام) (1385 - 1387)

5.      نایب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ ترابر (1394 -تاکنون)

6.      عضو هیات مدیره شرکت فامیلی مدرن(1396-تاکنون)

7.      عضو هیات مدیره اکالا (1396)

8.      رئیس و عضو هیات مدیره شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ (لیزینگ) (1397 -تاکنون)

9.      نایب رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ ترابر قزوین (1397 -تاکنون)

10. نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارکیا سورنا ( 1397 -1399)

11. نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا (1399 -تاکنون)