شرکت گروه صنعتی گلرنگ

شرکت گروه صنعتی گلرنگ

درصد مالکیت: 0.01%

نماینده: آقای علی ابراهیمی کردلر

سمت: رئیس هیئت مدیره

عضو غیر موظف

  آخرین مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

سوابق حرفه‌ای: بیش از 21 سال سابقه مدیریتی

1.      معاون مالی اداری شرکت گلرنگ پخش (1381-1379)

2.      معاون مالی اداری شرکت پاکشو  (1383-1381)

3.      معاون مالی اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ(1383-تاکنون)

4.      مدیرعامل هولدینگ سرمایه گذاری کوروش (1396 تاکنون)