شرکت گروه صنعتی گلرنگ

شرکت گروه صنعتی گلرنگ

درصد مالکیت: 0.01%

نماینده: آقای علی ابراهیمی کردلر

سمت: رئیس هیئت مدیره

عضو: غیر موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

سوابق حرفه‌ای: بیش از 21سال سابقه مدیریتی

1. معاون مالی اداری شرکت گلرنگ پخش(1381-1379)

2. معاون مالی اداری شرکت پاکشو(1383-1381)

3. معاون مالی اقتصادی گروه صنعتی گلرنگ(1383-تاکنون)

4. مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری کوروش(1396-تاکنون)