شرکت سرمایه گذاری کوروش

شرکت سرمایه­ گذاری کوروش

درصد مالکیت: 0.02%

نماینده: آقای حسین صبوری

سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

عضو: موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد مالی

سوابق حرفه‌ ای: بیش از 19 سال سابقه مدیریتی

1.      نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1400-تاکنون)

2.      رئیس هیئت مدیره  شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن (1402-تاکنون)

3.      قائم مقام شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش(1397-1400)

4.      3معاون اجرایی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(1392-1397)

5.      معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران(1381-1392)

عضویت در سایر شرکت ها:

  • رئیس هيئت مديره شرکت ستاره طلايي سينا به نمايندگي از شرکت گسترش ستاره طلايي سينا
  • رئیس هيئت مديره فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن به نمايندگي از شركت گروه صنعتی گلرنگ
  • عضو هيئت مديره توسعه کشت و صنعت کوروش به نمايندگي از شركت بازرگانی افق کوروش
  • عضو هيئت مديره گسترش صنعت ماکیان کوروش به نمايندگي از شركت توسعه کشت و صنعت کوروش