شرکت گسترش گلرنگ پخش

شرکت گسترش گلرنگ پخش

درصد مالکیت: 0.01%

نماینده: صالح منصوری

سمت: عضو هیئت مدیره

عضو: موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی

سوابق حرفه‌ ای: بیش از 15 سال سابقه مدیریتی

1.قائم مقام شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش(1400-تاکنون)

2.معاونت بازرگانی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (1395-1400)

3.مدیر بازرگانی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش (1391-1395)

4.مدیر منابع انسانی/ فروش شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش(1390-1391)

5. مدیر اداری گروه صنعتی گلرنگ(1389- 1390)