شرکت گسترش گلرنگ پخش

شرکت گسترش گلرنگ پخش

درصد مالکیت: 0.01%

نماینده: آقای حسین صبوری

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

عضو موظف

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد مالی

سوابق حرفه‌ای: بیش از 19 سال سابقه مدیریتی

1.      مدیرعامل شرکت فروشگاه­های زنجیره ­ای افق کوروش(1400-تاکنون)

2.      قائم مقام شرکت فروشگاه­های زنجیره ­ای افق کوروش(1397-1400)

3.      معاون اجرایی شرکت فروشگاه­های زنجیره ­ای افق کوروش(1392-1397)

4.      معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران (1381-1392)

5.      رئیس هیئت مدیره شرکت سامان پویش تامین (1395-تاکنون)

6.      عضو هیئت مدیره شرکت­ فروشگاه­های زنجیره ­ای فامیلی مدرن (1396-1398)

7.      نائب رئیس هیت مدیره فروشگاه های زنجیره ای گندم (1398 – تاکنون)