کمیته جبران خدمات

وظایف کمیته

ایفاي کلیه مسولیتهاي هیات مدیره در ارتباط با برنامه ریزي پرداخت پاداش ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیات مدیره ومدیر عامل براي درج در گزارش سـالیانه طبـق قـوانین ومقـررات لازم الاجرا اعمال نظارت بر کلیه طرحهاي مزایا سرپرستی ونظارت بر شیوه هاي اجرایی پرداخت و طرحهاي تشویقی شرکت برای کارکنان تصویب طرحهاي پاداشی و طرحهاي مبتنی بر سهام براي مدیرعامل، مدیران اجرائی و کارکنان 

اعضای کمیته

حسین صفری

 • سمت: رئیس کمیته
 • عضو غیرموظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
 • مدرک تحصیلی:دکترا
 • عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 طاهر روشندل

 • سمت : عضو کمیته
 • عضو غیر موظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت رسانه
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 آرین قلی پور

 • سمت: عضو کمیته 
 • عضو غیر موظف
 • رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
 • مدرک تحصیلی: دکترا
 • سرپرستی گروه‌ رهبری و سرمایه انسانی