کمیته جبران خدمات
  • وظایف کمیته

 

1- حسین صفری
سمت: رئیس کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی
مدرک تحصیلی:دکترا

عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ


2-سيد مصطفي سيدحسيني

سمت: عضو کمیته

عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا
عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

 

3- صالح منصوری
سمت: عضو کمیته

عضو موظف
رشته تحصیلی: مديريت صنعتی
مدرک تحصیلی: دانشجو دکترا
قائم مقام مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

 

4- وحید کامیاب
سمت: دبیر

عضو موظف
رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
معاون منابع انسانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

اعضای کمیته ایفاي کلیه مسولیتهاي هیات مدیره در ارتباط با برنامه ریزي پرداخت پاداش ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیات مدیره ومدیر عامل براي درج در گزارش سـالیانه طبـق قـوانین ومقـررات لازم الاجرا اعمال نظارت بر کلیه طرحهاي مزایا سرپرستی ونظارت بر شیوه هاي اجرایی پرداخت و طرحهاي تشویقی شرکت برای کارکنان تصویب طرحهاي پاداشی و طرحهاي مبتنی بر سهام براي مدیرعامل، مدیران اجرائی و کارکنان