کمیته جبران خدمات
  • وظایف کمیته
  1. ایفاي کلیه مسولیتهاي هیات مدیره در ارتباط با برنامه ریزي پرداخت پاداش
  2. ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هیات مدیره ومدیر عامل براي درج در گزارش سـالیانه طبـق قـوانین ومقـررات لازم الاجرا 
  3. اعمال نظارت بر کلیه طرحهاي مزایا 
  4. سرپرستی ونظارت بر شیوه هاي اجرایی پرداخت و طرحهاي تشویقی شرکت برای کارکنان
  5. تصویب طرحهاي پاداشی و طرحهاي مبتنی بر سهام براي مدیرعامل، مدیران اجرائی و کارکنان 
  • اعضای کمیته

1- مسعود گودرزی


سمت: رئیس کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مديريت استراتژیک
مدرک تحصیلی: دکترا
معاون برنامه ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ

2- هادی قانعی رضائی مقدم


سمت: عضو کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
مدرک تحصیلی: دکترا
مدیر تامین مالی و مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ

3- صالح منصوری


سمت: عضو کمیته
رشته تحصیلی: مديريت صنعتی
مدرک تحصیلی: دانشجو دکترا
قائم مقام مدیر عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش