کمیته حسابرسی و ریسک
  • وظایف کمیته
  1. بررسی و نظارت بر اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی
  2. کسب اطمینان معقول از بابت سلامت گزارشگری مالی
  3. نظارت و بررسی اثربخشی حسابرسي داخلي،
  4. رعایت استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
  5. نظارت بر رعايت قوانين، مقررات و الزامات.
  • اعضای کمیته

1- هادی قانعی رضائی مقدم

سمت: رئیس کمیته
عضو غیرموظف
رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني
مدرک تحصیلی: دکترا
مدیر تامین مالی و مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ


2- روح الله رجبي

سمت: عضو کمیته
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا
عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ


3- سيد مصطفي سيدحسيني

سمت: عضو کمیته
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا
عضو کميته عالي حسابرسي گروه صنعتي گلرنگ

  • بالاترین مقام مالی شرکت

کوروش دامغانی

سمت: مدیر مالی
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا

  • مدیر واحد حسابرسی داخلی

فرزاد حاجی عظیمی

سمت: مدیر حسابرسی
رشته تحصیلی: حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترا